ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 7 ส.ค. 2560 8:00 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1 (นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2560)28 ก.ค. 2560 8:00 น.29 ก.ค. 2560 8:00 น.
    -  ชั้นปี 2 (นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2559)5 ส.ค. 2560 8:30 น.5 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3 (นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2558)4 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4 (นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2557)3 ส.ค. 2560 8:30 น.3 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)3 ส.ค. 2560 8:30 น.3 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา (ครั้งที่ 2)
 • 7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ติด W)21 ส.ค. 2560 8:30 น.27 ต.ค. 2560 17:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 7 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคารหรือแผนกการเงิน
 • 21 ส.ค. 2560 0:00 น.25 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า7 ส.ค. 2560 9:00 น.18 ส.ค. 2560 15:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า28 ส.ค. 2560 9:00 น.8 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า25 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 15:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 7 ส.ค. 2560 9:00 น.1 ก.ย. 2560 15:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 20 พ.ย. 2560 0:00 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา7 ส.ค. 2560 8:00 น.7 ส.ค. 2560 8:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา28 ส.ค. 2560 9:00 น.1 ก.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา7 ก.ย. 2560 9:00 น.7 ก.ย. 2560 15:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 12 ส.ค. 2560 8:30 น.2 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน18 ธ.ค. 2560 9:00 น.18 ธ.ค. 2560 9:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 ต.ค. 2560 9:00 น.8 ต.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 ธ.ค. 2560 9:00 น.15 ธ.ค. 2560 16:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล