รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
สมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนงานรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ค้นหาตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 1. กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิกที่ [ เลือก ]
1.) เลือกประเภทรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. หลักฐานการสมัครเรียน
1.) ใบข้อมูลผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาใบชำระเงิน(ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและตราประทับจากธนาคารแล้ว)จำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
4.) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารมาที่ ส่วนรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เลขที่ 131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

หมายเหตุ : มีปัญหาในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษา ติดต่องานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี เบอร์โทร 039-307272, 039307261-4 ต่อ 106-107, 090-7655125 ในวันและเวลาราชการ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล