สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  5321021101การจัดการ - การจัดการทั่วไป 1324 2.00
  5321022101ระบบสารสนเทศ 1354 2.00
  5321022102ระบบสารสนเทศ 1354 2.00
  5321026101บัญชีบัณฑิต 1354 2.00
  5421023201เศรษฐศาสตร์ 1354 2.00
  5421025101การจัดการโลจิสติกส์ 1334 2.00
  5521027101วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1354 2.00
  5821021101การจัดการ 1304 2.00
  5821022101ระบบสารสนเทศ 1364 2.00
  5821026101บัญชีบัณฑิต 1364 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5326021101การจัดการ - การจัดการทั่วไป 1324 2.00
  5326022101ระบบสารสนเทศ - การจัดการสารสนเทศ 1354 2.00
  5326022102ระบบสารสนเทศ - พัฒนาซอฟต์แวร์ 1354 2.00
  5326026101บัญชีบัณฑิต 1352 2.00
  5426025101การจัดการโลจิสติกส์ 1334 2.00
  5826021101การจัดการ 1304 2.00
  5826022101ระบบสารสนเทศ 1364 2.00
  5826026101บัญชีบัณฑิต 1364 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ   
  5327021101การจัดการ 1324 2.00
  5327022102ระบบสารสนเทศ 1354 2.00
  5327026101บัญชีบัณฑิต 1354 2.00
  5827021101การจัดการ 1304 2.00
  5827022101ระบบสารสนเทศ 1364 2.00
  5827026101บัญชีบัณฑิต 1364 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล