สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 20
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01120001 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320103 Fundamental English I
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-2)
01320104 Fundamental English II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-2)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13010120 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01620001 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 78
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.1.1   วิชาชีพปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05000001 Introduction to Business
 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-3)
05000002 Office Operations
 การปฏิบัติงานสำนักงาน
3 (2-2-3)
05000003 Accounting I
 การบัญชี 1
3 (2-2-3)
05000004 Accounting II
 การบัญชี 2
3 (2-2-3)
05000005 Selling
 การขาย
3 (2-2-3)

 2.1.2   วิชาชีพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05000101 Principles of Economic
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-3)
05000102 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05000103 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05000104 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-3)
05000105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-3)
05000106 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05000107 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (2-2-2)
05000108 Use of Computer in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05051101 Computer Mathematics
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
05051102 Computer Architecture 1
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-3)
05051103 Operating System Usage
 การใช้ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-3)
05051104 Computer Programming I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-3)
05051201 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-3)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05051105 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-3)
05051106 Program Package 1
 โปรแกรมสำเร็จรูป 1
3 (2-2-3)
05051107 Program Package 2
 โปรแกรมสำเร็จรูป 2
3 (2-2-0)
05051203 Application Program Computer Graphic
 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 (2-2-3)
05051204 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-3)
05051205  Computer Architecture 2
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-3)
05051206 Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (2-2-3)
05051207 Data Structure
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-3)
05051208 C Programming Language
 ภาษาซี
3 (2-2-3)
05051210 Object Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05051209 System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบ
3 (3-0-3)
05052101 Use of Computers in Office
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
3 (2-2-0)
05052201 Assembly Programming Language
 ภาษาแอสเซมบลี
3 (2-2-3)
05052202 Selected Topic in Computer Language
 การศึกษาเฉพาะเรื่องภาษาทางคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
05052203 Computer Student Project
 โครงการเฉพาะบุคคล
3 (1-4-4)
05052204 Application of InternetandIntranet
 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3 (2-2-0)
05052205 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3 (3-0-3)
05052206 Information Theory
 ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05052207 Information System in Organization
 โครงสร้างระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05052208 Visual and Object Oriented Programming
 การโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
3 (2-2-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล