สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110351 Occupational
 สังคมวิทยาอาชีพ
3 (3-0-3)
01110353 Introduction to Demography
 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110355 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-3)
01120001 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01120351 Social Control and Social Change
 การควบคุมสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-3)
01120353 Critical Issues in Social Problems
 การแก้ปัญหาสังคม
3 (3-0-0)
01130001 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140001 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230007 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
01240002 Thai studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
01240007 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01250001 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01310351 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-3)
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310353 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320005 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน1
3 (3-0-3)
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320017 English for Career I
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320018 Englisg for Career 2
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-0)
01320101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13010145 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-3)
13011125 Calculus 1-1
 แคลคูลัส 1-1
3 (3-0-3)
13011126 Calculus 1-2
 แคลคูลัส 1-2
3 (3-0-0)
13012125 Applied Mathematicsm for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
13041146 Environment & Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-3)
13121245 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121246 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110106 Business Law 1
 กฏหมายธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05110211 Statistical Analysis in Business
 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3 (3-0-3)
05110216 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05210101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05310101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05410101 Introduction to Accounting 1
 การบัญชีชั้นต้น 1
3 (3-0-3)
05410102 Introduction to Accounting 2
 การบัญชีชั้นต้น 2
3 (3-0-3)
05510445 Computer Security
 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05550251 Use of Computers in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-3)
05560326 Business Data Communication and Networking Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
1 (0-2-0)
05610205 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-3)
05711101 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-3)
05711102 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-3)
05810201 Thai for Business Communication 1
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05820220 English for Business Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05910201 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05510210 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (3-0-3)
05510312 Information System in Organization
 ระบบสารสนเทศในองค์กร
3 (3-0-0)
05510323 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-3)
05510331 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-3)
05510452 Seminar in Computer Information System
 สัมมนาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
05520103 Computer Mathematics
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05520110 Computer Arcgitecture 1
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-0)
05530111 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-3)
05530112 Computer Programming 1 Laboratory
 ปฏิบัติเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-0)
05530217 Object-Oriented Programing
 การเขียนโปรแกรมเชิ้งวัตถุ
3 (3-0-0)
05530321 Visual Programming
 การโปรแกรมแบบวิชวล
3 (3-0-3)
05530322 Visual Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการโปรแกรมแบบวิชวล
1 (0-2-0)
05530351 Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (3-0-3)
05530352 Dynamic Web Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
1 (0-2-0)
05530361 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-0)
05530381 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-3)
05550450 Senior Project
 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
3 (0-6-3)
05560325 Business Data Communication and Networking
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
05560326 Business Data Communication and Networking Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
1 (0-2-0)
05560362 Internet and Intranet System
 ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3 (3-0-0)
05560363 Internet and Intranet System Laboratory
  ปฏิบัติการระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
1 (0-2-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   ฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110339 Co-operatibe Education in Business and Economics
 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
6 (0-40-0)
05110340 Job Training 1
 ฝึกงาน 1
3 (0-40-0)
05110341 Business and Economics Training
 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)
05110342 Business and Economics Experiince in Foreign Coumtries
 ประสบการณ์ทางวิชาชีพบรหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)

 2.3.2   ชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05510310 Information Theory
 ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (0-0-0)
05510314 Information System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
05510321 File Processing
 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
3 (3-0-0)
05510330 Information Technologh for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-0)
05510335 Managing Information Technology
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
05510437 Information Organization and Retrieval
 การจัดองค์กรและการเรียกใช้ข้อสนเทศ
3 (2-2-0)
05510441 Computer Management System
 การบริหารงานคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05520212 computer Arcgitecture 2
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-0)
05520314 Computer Theory
 ทฤษฏีคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05530121 Program Package I
 โปรแกรมสำเร็จรูป 1
3 (3-0-0)
05530122 Program Package II
 โปรแกรมสำเร็จรูป 2
3 (2-2-3)
05530123 Program Package 3
 โปรแกรมสำเร็จรูป 3
3 (3-0-0)
05530213 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-0)
05530214 Computer Programing 2 Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-2-0)
05530218 Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-0)
05530335 Business Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-0)
05530336 Business Computer Programming Laboratory
 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
1 (0-2-0)
05530342 Software Development by Visual Programming
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-3)
05530353 Programming Techniques
 เทคนิคการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-0)
05530355 Software Design
 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรื
3 (3-0-0)
05530371 System programming
 การเขียนคำสั่งระบบงาน
3 (3-0-0)
05530372 System Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนคำสั่งระบบงาน
1 (0-2-0)
05530489 Selected Topics in Computer Programming
 การศึกษาเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05540101 BASIC Programming Language
 ภาษาเบสิค
3 (3-0-0)
05540202 PASCAL Programming Language
 ภาษาปาสคาล
3 (3-0-0)
05540203 COBOL Programming Language
 ภาษาโคบอล
3 (3-0-0)
05540206 C Programming Language
 ภาษาซี
3 (3-0-0)
05540210 Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (3-0-0)
05550005 Reading and Presentation Topics about Information System
 การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-0)
05550409 Computer Control and Audit
 การตรวจสอบ-ควบคุมระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05550433 Distributed Database
 การบริหารงานฐานข้อมูลแบบกระจาย
3 (2-2-0)
05550435 Client/Server Database System
 ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์แอน์และเซิร์ฟเวอร์
3 (2-2-0)
05550436 Database System Development Software
 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-3)
05550470 Individual Study
 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (0-6-0)
05550475 Special Topics
 หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-0)
05560320 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
05560321 Data Communication and Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-2-0)
05560326 Business Data Communication and Networking Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
1 (0-2-0)
05560331 Electronics Commerce
 พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
05560342 Wide Area Network
 ข่ายสื่อสารระยะไกล
3 (2-2-0)
05560363 Internet and Intranet System Laboratory
  ปฏิบัติการระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
1 (0-2-0)
05560461 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-0)
05570201 Drawing for Animation
 การวาดภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-3)
05570303 Graphics Program Usage
 การใช้โปรแกรมกราฟฟิค
3 (2-2-3)
05570305 Multimedia Authoring
 การสร้างสื่อผสม
3 (2-2-3)
05570310 Computer Animation 1
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-3)
05570311 Computer Animation 2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-0)
05570421 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล