สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทย (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210102 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0210103 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
0210205 Microeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
0210206 Macroeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
0210307 Research Methodology in Economics
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0214408 Thai Economy
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0216201 Statistics for Economics 1
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0216302 Statistics for Economics 2
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0216303 Mathematics for Economics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0216304 Mathematics for Economics 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0216306 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0218301 Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0218302 Project Analysis and Appraisal
 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3 (3-0-6)
0218303 Management Information System for Economics
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0403101 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0211201 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0211303 International Trade Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0212301 Economics of Public Finance
 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3 (3-0-6)
0212302 Economics of Taxation
 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0214201 Principles of Economic Development
 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0215201 Human Resource Economics
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0216408 Operations Research Methods in Economics 1
 การวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0217301 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
0218404 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
0218406 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
2 (2-2-5)
0219301 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0220202 Economics of Natural Resources and Environment
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210312 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)
0210315 Preparation for Training
 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1 (0-3-1)
0210316 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0210317 Training in Business and Economics
 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)
0210414 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-9-3)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0212404 Fiscal Theory and Ploicy
 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
0214407 Financial Aspects of Economic Development
 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0217303 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
0217405 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
0217412 Personal Financial Planning
 การวางแผนการเงินส่วนบุลคล
3 (3-0-6)
0218405 Marketing Economics
 เศรษฐศาสตร์การตลาด
3 (3-0-6)
0401322 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล