สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601100 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0601108 Calculus and Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0601313 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
0604105 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 62
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611201 Information Systems in Organization
 ระบบสารสนเทศในองค์กร
3 (3-0-6)
0611302 Preparation for Professional Experience
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-3-2)
0611405 Computer Seminar
 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0612201 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0612302 Object Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0612303 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
0612304 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (2-2-5)
0612305 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0613101 Computer Programming 1
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0613102 Computer Programming 2
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0613203 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
0613204 Object Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0613306 Foundation of Programming Language
 หลักการพื้นฐานของภาษาโปรแกรม
3 (2-2-5)
0613408 Computer Project
 โครงงานคอมพิวเตอร์
6 (0-18-6)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0614102 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0614203 Data Structures and File Processing
 โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
0614204 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
0614305 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0614306 Algorithms Design and Analysis
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)

 2.2.5   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0615102 Computer Organization and Architecture
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0615404 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0611403 Computer Career Training
 การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3 (0-40-0)
0611404 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0612306 Advanced Database
 ฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (3-0-6)
0612407 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
0612408 Distributed Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย
3 (3-0-6)
0612409 Data Warehouses
 คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
0612410 Pattern Recognition
 การรู้จำรูปแบบ
3 (2-2-5)
0612411 Expert Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (3-0-6)
0612412 Computer Animation
 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0612413 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
0613205 Web Programming
 การโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
0613307 Mathematical Programming
 การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
0613410 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0613411 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
0614101 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0614307 Compiler Construction
 การสร้างตัวแปลภาษา
3 (2-2-5)
0614408 Internetworking Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย
3 (2-2-5)
0614409 Computer Network and Distributed Processing
 ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลเชิงกระจาย
3 (2-2-5)
0614410 Network Management and Design
 การบริหารและออกแบบเครือข่าย
3 (2-2-5)
0614411 Computer Security
 ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0614412 Selected Topic in Computer Science 1
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
0614413 Selected Topic in Computer Science 2
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
0614414 Selected Topic in Computer Science 3
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
3 (2-2-5)
0614415 Selected Topic in Computer Science 4
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
3 (2-2-5)
0615101 Introduction to Digital
 ดิจิตอลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0615203 Microcomputer Systems and Interfacing
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟส
3 (2-2-5)
0615405 Artificial Neural Network
 โครงข่ายใยประสาทเทียม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล