สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042002 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวยวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405101 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0405102 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0405104 Information Technology Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405204 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405205 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
0405206 Applications for Program Packages in Business
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405207 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405208 Information Technology for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-6)
0405309 Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405310 Application on Mobile Devices
 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0405311 Information Technology Security and Risk Management
 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0405312 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0405313 Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (2-2-5)
0405314 Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
0405415 Senior Project
 โครงการระดับปริญญาตรี
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405301 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0405302 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0405401 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0405402 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0405403 Seminar in Computer Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405116 Computer Programming 1 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
0405117 Computer Programming 2 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-2-1)
0405218 Data Communication and Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0405219 Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (2-2-5)
0405220 Database Management Software
 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0405321 Business Process Management
 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0405322 Visual Programming
 การโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
0405323 Business Forcasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0405324 Knowledge Management System and Learning Organization
 ระบบจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
0405325 Dynamic Web Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
1 (0-2-1)
0405326 Software for Computer Graphics
 ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานด้านกราฟิก
3 (2-2-5)
0405327 Information System Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405328 Multimedia and Applied in Bustiness
 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405329 Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
0405430 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0405431 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0405432 Object-Oriented System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
0405433 Selected Topics in Computer Programming
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405434 Information System Project Management
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405435 Decision Support Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
0405436 Enterprise Resource Planning Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์กร
3 (2-2-5)
0405437 Selected Topics in Information System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405438 Special Topics
 หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล