สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403102 Taxation 1
 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
0403103 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403208 Accounting Professional Ethics and Corporate Governance
 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)
0403309 Business Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403418 Strategic Management and Business Policy
 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403421 English for Accounting Professions
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
0405103 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403104 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
0403205 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
0403206 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-5)
0403207 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-5)
0403310 Advanced Accounting 2
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-5)
0403311 Basic Research Methodology in Accounting
 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403312 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403313 Taxation 2
 การภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
0403314 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
0403315 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0403316 Computer Application to Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-6)
0403417 Internal Audit and Internal Control
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
0403419 Financial Reporting and Analysis
 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0403420 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403322 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0403324 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0403423 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0403425 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-300-0)
0403426 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403327 Accounting for Specific Enterprises
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
0403328 Accounting Theory
 ทฤษฏีการบัญชี
3 (3-0-6)
0403331 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0403332 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
0403334 Cost Management
 การจัดการต้นทุน
3 (3-0-6)
0403335 Controllership
 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403336 Legal Aspects for Auditing Professional
 กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0403339 Database Management for Accounting
 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
0403429 Governmental Accounting
 การบัญชีภาครัฐ
3 (3-0-6)
0403430 Accounting System Formation
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)
0403433 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0403437 Auditing Practice
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
0403438 Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0403440 Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403441 Tax Planning
 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
0403442 Tax Problems for Accounting
 ปัญหาภาษีอากรในการบัญชี
3 (3-0-6)
0403443 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
0403444 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
0403445 Seminar in Accounting Information Systems
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
0403446 Seminar in Taxation
 สัมมนาการภาษีอากร
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล