สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การบัญชี

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110351 Occupational
 สังคมวิทยาอาชีพ
3 (3-0-3)
01110353 Introduction to Demography
 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110354 Communicationg and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01110355 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-3)
01120001 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01120351 Social Control and Social Change
 การควบคุมสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-3)
01120353 Critical Issues in Social Problems
 การแก้ปัญหาสังคม
3 (3-0-0)
01130001 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140001 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230007 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
01240002 Thai studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
01240007 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01250001 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   บังคับเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01310351 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-3)
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310353 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320005 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน1
3 (3-0-3)
01320017 English for Career I
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320018 Englisg for Career 2
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-0)
01320104 Fundamental English II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-2)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.4.1   บังคับเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13121245 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)

 1.4.2   เลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13010145 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-3)
13011125 Calculus 1-1
 แคลคูลัส 1-1
3 (3-0-3)
13011126 Calculus 1-2
 แคลคูลัส 1-2
3 (3-0-0)
13012125 Applied Mathematicsm for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
13040143 Man and Biological Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-0)
13041146 Environment & Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-3)
13080044 Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-3)
13100145 Introduction of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (3-0-0)
13103145 Fndamental of Database
 ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
3 (2-2-0)
13103146 Computer Data Processing
 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
13108145 Package
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-0)
13108146 Fundamental of Internet and E-Commerce
 อินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-3)
13121246 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)
13123345 Research Statistics for Social Sciences
 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-0)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610007 Baskitball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
01610014 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
01610023 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 2.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110106 Business Law 1
 กฏหมายธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05110211 Statistical Analysis in Business
 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3 (3-0-3)
05110216 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05210101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05310101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05410101 Introduction to Accounting 1
 การบัญชีชั้นต้น 1
3 (3-0-3)
05410102 Introduction to Accounting 2
 การบัญชีชั้นต้น 2
3 (3-0-3)
05550251 Use of Computers in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-3)
05610205 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-3)
05711101 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-3)
05711102 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-3)
05810201 Thai for Business Communication 1
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05820220 English for Business Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
05910201 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)

 2.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110105 Business Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-0)
05110226 Human Relations in Business
 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
05310209 Modern Management Techniques
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-3)
05310309 Qrganization Theory
 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
05310427 Small Business Management
 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-3)
05420201 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-3)
05510203 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-0)
05722302 Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
3 (3-0-3)
05810203 Thai for Business Communicztion 2
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3 (3-0-0)
05820207 Listening and Speaking in Business English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
05820225 English for Business Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05410204 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-3)
05410205 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-3)
05410308 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-3)
05410309 Advanced Accounting 2
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-3)
05410416 Financial Reports
 รายงานการเงิน
3 (3-0-3)
05420303 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-3)
05420304 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (2-2-3)
05430301 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05430302 Taxation Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-3)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110337 Industrial and Labor Legislation
 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-3)
05330301 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-3)
05410206 Accounting Systems
 ระบบบัญชี
3 (3-0-3)
05410310 Governmental Accounting
 การบัญชีรัฐบาล
3 (3-0-3)
05410312 Bank Accounting
 การบัญชีธนาคาร
3 (3-0-3)
05410313 Marine Accounting
 การบัญชีธุรกิจพาณิชย์นาวี
3 (3-0-3)
05410314 Accounting Theory
 ทฤษฏีการบัญชี
3 (3-0-3)
05410417 Accounting System Formation
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-3)
05410418 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
05410419 Financial Statements Reporting and Analysis
 การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-3)
05410421 Seminar in Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3 (3-0-3)
05420305 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-3)
05420408 Inventory Management
 การบริหารสินค้าคงคลัง
3 (3-0-3)
05420409 Controllership
 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05420410 Production Cost Estimating and Budgeting
 การประมาณต้นทุนและการจัดทำงบประมาณการผลิต
3 (3-0-3)
05420411 Cost Management
 การจัดการต้นทุน
3 (3-0-3)
05420412 Directed Strdies in Cost Accounting
 ระบบบัญชีต้นทุนเฉพาะกิจการ
3 (3-0-3)
05420414 Seminar in Cost Accounting
 สัมมนาการบัญชีต้นทุน
3 (3-0-3)
05430303 Legal Aspects to Auditing Professional
 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05430405 Internal Auditing
 การตรวจสอบภายใน
3 (3-0-3)
05430406 Problems in Tax Accounting
 ปัญหาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-3)
05430407 Auditing Practice
 การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3 (2-2-3)
05430410 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05440301 Computer Application to Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-3)
05440302 Data Base Management For Accounting Application
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี
3 (3-0-3)
05440303 Accounting System Design by Computer
 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
05440304 Accounting Informationg System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05440305 Software Package for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 (3-0-3)
05440408 Computer Application to Auditing
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05440409 Accounting information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05440410 Computer System Control and Audit
 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05440411 Seminar in Accounting Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110339 Co-operatibe Education in Business and Economics
 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
6 (0-40-0)
05110340 Job Training 1
 ฝึกงาน 1
3 (0-40-0)
05110341 Business and Economics Training
 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)
05110342 Business and Economics Experiince in Foreign Coumtries
 ประสบการณ์ทางวิชาชีพบรหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05110337 Industrial and Labor Legislation
 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-3)
05330301 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-3)
05410206 Accounting Systems
 ระบบบัญชี
3 (3-0-3)
05410310 Governmental Accounting
 การบัญชีรัฐบาล
3 (3-0-3)
05410311 Specialezed Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-3)
05410312 Bank Accounting
 การบัญชีธนาคาร
3 (3-0-3)
05410313 Marine Accounting
 การบัญชีธุรกิจพาณิชย์นาวี
3 (3-0-3)
05410314 Accounting Theory
 ทฤษฏีการบัญชี
3 (3-0-3)
05410417 Accounting System Formation
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-3)
05410418 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
05410419 Financial Statements Reporting and Analysis
 การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-3)
05410421 Seminar in Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3 (3-0-3)
05420305 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-3)
05420408 Inventory Management
 การบริหารสินค้าคงคลัง
3 (3-0-3)
05420409 Controllership
 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05420410 Production Cost Estimating and Budgeting
 การประมาณต้นทุนและการจัดทำงบประมาณการผลิต
3 (3-0-3)
05420411 Cost Management
 การจัดการต้นทุน
3 (3-0-3)
05420412 Directed Strdies in Cost Accounting
 ระบบบัญชีต้นทุนเฉพาะกิจการ
3 (3-0-3)
05420414 Seminar in Cost Accounting
 สัมมนาการบัญชีต้นทุน
3 (3-0-3)
05430303 Legal Aspects to Auditing Professional
 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05430405 Internal Auditing
 การตรวจสอบภายใน
3 (3-0-3)
05430406 Problems in Tax Accounting
 ปัญหาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-3)
05430407 Auditing Practice
 การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3 (2-2-3)
05430410 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05440301 Computer Application to Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-3)
05440302 Data Base Management For Accounting Application
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี
3 (3-0-3)
05440303 Accounting System Design by Computer
 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
05440304 Accounting Informationg System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05440305 Software Package for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 (3-0-3)
05440408 Computer Application to Auditing
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
3 (3-0-3)
05440409 Accounting information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)
05440410 Computer System Control and Audit
 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05440411 Seminar in Accounting Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-3)

 3   หมวดเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล