สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การจัดการ - การจัดการทั่วไป

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042002 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401106 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401202 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401203 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401207 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401305 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
0403286 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405202 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0499104 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0611309 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1   วิชาเอกการจัดการทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401221 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0401322 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401323 International Management
 การจัดการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401324 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
0401341 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0401342 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0401357 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
0401358 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
0401376 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0401425 Innovation and Change Management in Organization
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
0401427 Strategic Management
 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
0401428 Seminar in Management
 การสัมมนาการจัดการ
3 (2-2-5)
0401430 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401466 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)
0499302 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0499401 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401331 Modern Management Techniques
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0401332 Planning Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
3 (3-0-6)
0401346 Organizational Communication
 การสื่อสารภายในองค์การ
3 (3-0-6)
0401356 Industrial and Labor Legislation
 กฎหมายอุตสาหกรมและแรงงาน
3 (3-0-6)
0401425 Innovation and Change Management in Organization
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
0401460 Working Safety Management
 การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
3 (3-0-6)
0401464 Industrial Management Systems
 ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0401465 Policy and Industrial Standard Control
 นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0401486 Investment Feasibility Study
 การวิเคราะห์โครงการลงทุน
3 (3-0-6)
0403425 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0405355 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล