สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศ - การจัดการสารสนเทศ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401106 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401202 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401203 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401207 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401305 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
0403286 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405202 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0499104 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0611309 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1   วิเชาเอกการจัดการสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405101 Computer Mathematics
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405102 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
0405201 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405203 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0405204 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
0405301 Information Technology for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-6)
0405302 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405304 Information System Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405305 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
0405352 Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (3-0-6)
0405371 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405401 Selected Topics in Information System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405402 Security of Information System
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405471 Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   ฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405429 Senior Project
 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
3 (0-6-6)
0499302 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0499401 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405103 Computer Programming 1 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
0405126 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
0405127 Computer Programming 2 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0405171 Human Computer Interavtion
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405226 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405251 Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (3-0-6)
0405252 Visual Programming
 การโปรแกรมแบบวิชวล
3 (3-0-6)
0405271 Information Organization and Retrieval
 การจัดองค์กรและการเรียกใช้ข้อสนเทศ
3 (3-0-6)
0405272 Program Package
 โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (3-0-6)
0405303 Data Communication and Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0405326 Software Design
 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405327 Software Development by Visual Programming
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล
3 (3-0-6)
0405328 Client/Server Database System
 ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์แอนท์และเซิร์ฟเวอร์
3 (3-0-6)
0405351 Database System Development Software
 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405352 Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (3-0-6)
0405353 Dynamic Web Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
1 (0-2-1)
0405354 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (3-0-6)
0405371 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405372 Managing Information Technology
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405373 Business Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
0405426 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
0405427 Internet and Web Application
 ระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บแอพพลิเคชัน
3 (3-0-6)
0405428 Internet and Web Application Laboratory
 ปฏิบัติการระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บแอพพลิเคชัน
1 (0-2-1)
0405429 Senior Project
 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
3 (0-6-6)
0405430 Seminar in Computer Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405451 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
0405452 Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
0405453 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0405454 Selected Topics in Computer programming
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0405471 Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
0405472 Database Application
 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405473 Database Application Laboratory
 ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405474 Reading and Presentation Topics about Information System
 การอ่านและนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405475 Special Topics
 หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล