สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401106 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401202 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401207 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
0403181 Taxation 1
 การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
0403286 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0403389 English for Business Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
0403487 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0403490 English for Business Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
0405202 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0499104 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0611309 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403102 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
0403203 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
0403204 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-5)
0403221 Cost Accounting 1
 การบัญชีต้นทุน 1
3 (2-2-5)
0403222 Cost Accounting 2
 การบัญชีต้นทุน 2
3 (2-2-5)
0403305 Advanced Accounting 2
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-5)
0403306 Accounting System
 ระบบบัญชี
3 (3-0-6)
0403307 Accounting Theory
 ทฤษฎีการบัญชี
3 (3-0-6)
0403341 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0403362 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
0403382 Taxation 2
 การภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
0403408 Financial Reporting and Analysis
 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0403413 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)
0403442 Internal Audit and Internal Control
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403491 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)
0499302 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0499401 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.2.1   กลุ่มวิชาการบัญชีบริหารหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0403323 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
0403324 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
0403425 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0403426 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล