สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401106 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401202 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401203 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401207 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401305 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
0403286 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405202 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0611309 Calculus for Business
 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0404102 Introduction to Logistics Technology
 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0404104 Transportation Management
 การจัดการขนส่งสินค้า
3 (3-0-6)
0404203 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0404205 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
0404306 Principles and Methods for Import-Export
 หลักและวิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า
3 (3-0-6)
0404308 Multimodal Transportations
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3 (3-0-6)
0404309 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
0404310 Preparation for Work Integrated Learning
 เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1 (1-0-2)
0404311 Co-operative Education 1
 สหกิจศึกษา 1
6 (0-40-0)
0404314 Warehouse and Distribution Center Management
 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3 (3-0-6)
0404412 Co-operative Education 2
 สหกิจศึกษา 2
6 (0-40-0)
0404413 Special Problems in Logistics Management
 ปัญหาพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0404207 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0404218 Purchasing Management
 การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
3 (3-0-6)
0404219 Insurance on Logistics Business
 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0404224 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0404230 Safety Driving Technology
 เทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัย
3 (2-3-5)
0404316 Research Methodology for Logistics
 ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0404320 Information and Communication Technology in Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3 (2-3-5)
0404323 Electronic Logistics
 โลจิสติกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0404415 Container Management
 การจัดการตู้คอนเทนเนอร์
3 (3-0-6)
0404417 Forwarder/Shipping Business and Custom Formality
 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
3 (3-0-6)
0404421 Industrial Robot Technology
 เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0404422 Factory Automation Technology
 เทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0404425 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
3 (2-3-5)
0404426 Material Handling Technology
 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
3 (2-3-5)
0404427 Rail Freight Technology
 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าโดยระบบราง
3 (3-0-6)
0404428 Pipeline Delivery Technology
 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าระบบท่อ
3 (3-0-6)
0404429 Maintenance and Repairing Technology
 เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง
3 (2-3-5)
0404431 Cold Storage Management and Technology
 เทคโนโลยีและการจัดการห้องเย็น
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล