สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032004 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0042002 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401206 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0401207 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401208 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0401209 Organizational Communication
 การสื่อสารภายในองค์การ
3 (2-2-5)
0401313 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
0401314 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
0401315 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0401316 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401426 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
0401427 Seminar in Management
 การสัมมนาการจัดการ
3 (2-2-5)
0401429 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0401431 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401323 Preparation for Job Tranining
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0401324 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0401325 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0401428 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)
0401435 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401312 Learning Organization and Knowledge Management
 องค์การการเรียนรู้และการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0401317 Industrial and Labor Legislation
 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-6)
0401318 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0401319 Change Management and Innovation in Organization
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
0401320 Factory Warehousing Systems
 ระบบการคลังสินค้าโรงงาน
3 (3-0-6)
0401321 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0401322 Working Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
3 (3-0-6)
0401430 Time and Motion Study
 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
3 (3-0-6)
0401432 Industrial Operations
 การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0401433 Risk Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0401434 Conflict Management and Negotiation
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0403433 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0405431 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล